Sivu 4 / 16 EnsimmäinenEnsimmäinen 1234567814 ... ViimeisinViimeisin
Näytetään tulokset 46-60/231

Viestiketju: Uuden hallituksen liikennepolitiikka?

 1. #46
  Tunnistettu jäsen
  Liittynyt
  28.06.2005
  Sijainti
  Helsinki
  Viestejä
  7549

  oletus Vs: Uuden hallituksen liikennepolitiikka?

  Lainaus Alunperin kirjoittanut teme Näytä viesti
  Ja tuo on siis ilmeisesti se sata miljoonaa mikä on jäljellä Liikenneviraston esityksessä sen jälkeen kun painopistettä on siirretty pienempiin hankkeisiin ja ylläpitoon.
  YLEn pääuutisten 20:30 mukaan väylähankkeista pidättäytyminen säästää 290 M€ vuodessa. Lisäksi ehdotettiin väylänpitoon 40 M€ vähennystä. Haluaisinpa nähdä, mitkä ovat ne nimetyt kohteet, joista nämä summat on koottu. Itse voin nimetä heti yhden täysin turhan, mutta rohkenen veikata, ettei sitä turhinta siellä listalla ainakaan ole.

  Antero

 2. #47

  Liittynyt
  16.12.2005
  Viestejä
  975

  oletus Vs: Uuden hallituksen liikennepolitiikka?

  No nyt ei ole sitten mitään liikennepolitiikkaa, kun ei ole mitään hallitustakaan hetkeen syntymässä.

 3. #48
  Tunnistettu jäsen
  Liittynyt
  28.06.2005
  Viestejä
  2789

  oletus Vs: Uuden hallituksen liikennepolitiikka?

  Hallitusohjelma, neuvottelutulos 17.6.2011

  Lainaus Alunperin kirjoittanut Kataisen I hallituksen liikennepolitiikka
  Liikenne- ja viestintäpolitiikka

  Liikennepolitiikan avulla turvataan sujuva ja turvallinen liikkuminen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Suomi on pitkien etäisyyksien maa, joka viennistä riippuvaisena tarvitsee myös
  hyvät ja toimivat yhteydet kaikkialle maailmaan. Liikennejärjestelmän toimivuuden ohella entistä tärkeämmäksi painopisteeksi nousee liikenteen päästöjen vähentäminen ja kestävän kehityksen edistäminen myös liikennepolitiikassa. Työmatkaliikennettä, joukkoliikenteen toimivuutta ja liikenneturvallisuutta on parannettava arjen sujuvan liikkumisen turvaamiseksi.
  Julkisen talouden haasteet, kansallisen kilpailukyvyn parantaminen, ilmastopolitiikka sekä elinkeinora-kenteen muutos ja palveluiden turvaaminen edellyttävät tehokkaampia ja vaikuttavampia keinoja liikennejärjestelmän kehittämiseen. Tieto- ja viestintäteknologian merkitys kasvun ja tuottavuuden pa-rantamiseksi on ratkaiseva.
  Liikennepolitiikka
  Tehokas ja vaikuttava liikennepolitiikka ja toimiva infrastruktuuri ovat kilpailukyvyn, taloudellisen kasvun, kestävän kehityksen ja ihmisten arjen sujuvuuden edellytyksiä. Suomi tarvitsee elinkeinoelämän kilpailukykyä vahvistavaa liikenneinvestointiohjelmaa. Kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta on keskeistä taata taloudelliset, nopeat ja turvalliset kuljetukset.
  Liikennepolitiikka kytketään kokonaisvaltaisesti ja poikkihallinnollisesti elinkeinoelämän, talouden ja työllisyyden sekä alueiden kehittämisen kehykseen. Liikennepoliittisella selonteolla – joka laaditaan laaja-alaisella strategisella ministerityöryhmällä – linjataan yli vaalikauden ulottuvat strategiset tavoitteet tulevien hankekokonaisuuksien pohjaksi ja valtakunnan keskeisten liikenneverkkojen kehittämiseksi. Tässä työssä on muun muassa varmistettava maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelurakeneiden ja kestävän kehityksen huomioon ottaminen ja elinkeino- sekä aluekehityksen edellytykset. Hallitus selvittää ulkomaankaupan logistiikan pullonkaulat ja kehittämistarpeet osana tätä selontekoa. Ministerityöryhmän on keskeisesti arvioitava logistisen järjestelmän kehittäminen kansallisen kilpailukyvyn näkökulmasta. Samalla otetaan huomioon työssäkäyntialueita koskevat kunta- ja maakuntarajat ylittävät liikennejärjestelmätarpeet.
  Hallitus linjaa valtioneuvoston selonteolla liikennepolitiikan keskipitkän aikavälin hankkeet ja varaa siinä mainituille hankkeille rahoituksen. Tärkeitä ovat suuria liikennemääriä palvelevat, talouskasvua tukevat, kustannushyötysuhteeltaan parhaat, liikenneturvallisuutta edistävät, päästöjä vähentävät ja maakunnallista merkitystä omaavat hankkeet. Hallitus edistää älyliikenteen uusia palveluja, taloudellista ohjausta ja innovaatioita kansallisen älyliikenteen strategian pohjalta. Älyliikenteellä tuetaan liikenteen tehokkuuden kehittämistä. Selvitetään satelliittipaikannukseen perustuvien tienkäyttömaksujen käyttöönottoa.
  Hallitus päättää vaalikauden alussa ensimmäisenä käynnistyvät uudet kehittämishankkeet.
  Liikennepolitiikassa otetaan huomioon Suomen päästövähennystavoite liikennesektorille. Liikenteen päästöjä vähennetään muun muassa tukemalla joukkoliikennettä, autokannan uudistumista sekä suosimalla vähäpäästöistä ajoneuvoteknologiaa. Autoverotusta uudistetaan vähäpäästöisyys huomioiden tekniikkaneutraalisti. Biokaasun liikennekäyttöä edistetään. Kiinnitetään huomiota ajoneuvoteknologian ja biopolttoaineiden kehittämiseen ja niiden koko elinkaaren aikaisiin päästövaikutuksiin.
  Selvitetään liikenneinvestointien erilaisia budjetointi- ja rahoitusmalleja. Investointien hankearviointia uudistetaan siten, että hankkeiden taloudelliset sekä työllisyys-, päästö- ja aluepolitiikkaan liittyvät vaikutukset huomioidaan arvioinnissa.
  Hallitus turvaa perusväylänpidon määrärahojen nykytason painottaen perusradanpitoa. Osana väylänpidon parantamista käynnistetään pienten liikenneturvallisuutta edistävien hankkeiden investointiohjelma. Päivitetään valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta ja käynnistetään uusia toimia liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Myös alempiasteisen tieverkon kunnosta huolehditaan maaseutuelinkeinojen ja metsätalouden toimintaedellytykset turvaavalla tavalla.
  Erityisen huomion kohteena on raideliikenteen lisääminen ja palvelutason parantaminen. VR Oy säil-tetään valtio-omisteisena palvelutaso-ohjauksen piirissä. EU-kilpailusääntöihin pohjautuvasta kilpailusta henkilöliikenteen osalta voidaan päättää vasta kilpailun avaamisen hyödyistä ja haitoista tehdyn perusteellisen kokonaistaloudellisen arvion pohjalta. Tällöin on varmistettava kokonaistaloudellinen tehokkuus, raideturvallisuus, palveluiden saatavuus sekä henkilöstön aseman tasa-arvoinen turvaaminen.
  Joukkoliikenteen palvelutasoa parannetaan, tavoitteena matkustajamäärien kasvu ja yksityisautoilun vähentäminen. On pyrittävä suunnitelmalliseen yhdyskuntarakenteeseen. Liityntäpysäköintipaikoituksia on lisättävä. Otetaan käyttöön valtakunnallinen joukkoliikenteen lippujärjestelmä, jossa yhdellä matkakortilla voi matkustaa kaikissa joukkoliikennevälineissä. Toteutetaan valtakunnallinen joukkoliikenteen aikataulu- ja reittipalvelu. Edistetään kaupunkiseutujen lähiraideliikenteen kehittämistä. Suurten kaupunkien joukkoliikennetukea korotetaan tinkimättä joukkoliikenteen ostoista. Työmatkalippua kehitetään helppokäyttöisemmäksi ja sen houkuttelevuutta parannetaan. Kehitetään määrätietoisesti pyörä- ja kävelytieverkostoa ja edistetään kävely- ja pyöräilystrategian toimenpiteitä.
  Liikennealan lainsäädännön valmistelussa ja liikennehankkeissa kiinnitetään huomiota esteettömyyteen ja toiminnan vaikutuksiin eri väestöryhmille ja yhdenvertaisuudelle, erityisesti iäkkäiden, lasten ja vammaisten henkilöiden kannalta.
  Vaalikauden alussa vireillä olevat liikennehankkeet saatetaan loppuun. Tämä koskee muun muassa Oulu–Seinäjoki-rataa, Kehärataa sekä E18-tietä. Pisara-radasta tehdään suunnittelupäätös. Hallitus ottaa suunnittelussaan huomioon eurooppalaisten liikenneverkkojen kehitystarpeet sekä varmistaa Suomen hyvät liikenneyhteydet Venäjän suuntaan. Käynnistetään Helsingin ratapihan rautatieliiken-teen ohjausjärjestelmän uudistamisen suunnittelu. Tavoitteena on rautatieliikenteen parempi ohjaus ja valtakunnallisen häiriöherkkyyden vähentäminen.
  Merenkulun edellytysten turvaaminen on välttämätöntä Suomen ulkomaankaupan ollessa erittäin riippuvaista meritse tapahtuvista kuljetuksista. Hallitus pitää tärkeänä merenkulun päästöjen vähentämistä ja edistää puhtaan teknologian kehittämistä ja markkinoille pääsyä. Hallitus toimii aktiivisesti kansainvälisissä neuvotteluissa sen puolesta, että merenkulun ympäristö- ja ilmastovaatimuksilla ei aiheuteta kohtuuttomia kustannuksia suomalaisille yrityksille eikä eriarvoista kilpailutilannetta EU:n sisällä ja suhteessa EU:n ulkopuolisiin toimijoihin. IMO:n ja EU:n ratkaisuissa toteutus ja aikataulut varmistetaan Suomen vientiteollisuuden kilpailukyvyn turvaavalla tavalla.
  Suomen vientiteollisuuden kriittisen talvimerenkulun varmistamiseksi valmistellaan jäänmurtokaluston uusiminen. Hallitus toimii aktiivisesti alusten ulosliputuksen estämiseksi ja pitääkseen Suomen lipun kilpailukykyisenä kansainvälisessä merenkulussa.
  Hallitus tukee Merenkurkunliikenteen jatkamista ja laatii yhdessä Ruotsin ja Merenkurkun alueen edustajien kanssa yhteisen pitkäjänteisen strategian, jolla turvataan ympärivuotinen henkilö- ja tavaraliikenne Merenkurkussa.
  Meriliikenteen turvallisuuden parantamiseksi ja öljyonnettomuuden riskin vähentämiseksi Itämerellä kehitetään meriliikenteen ohjausjärjestelmiin automaattisia riskintunnistus- ja ennakointityökaluja. Öljytankkereiden reitintarkistus liikenteenohjauskeskuksessa otetaan käyttöön hallituskauden aikana. Luotettavan elektronisen navigoinnin edellyttämät merenmittaukset suoritetaan loppuun kaikilta kauppamerenkulun reiteiltä. Öljyntorjuntakykyä parantaa myös toteutettava monitoimiulkovartiolaivan hankinta.
  Parannetaan satamien kykyä ottaa vastaan alusten jätevesiä. Hallituksen tavoitteena on puhtaampi Itämeri ja jätevesien mereen laskun täyskielto.
  Sisävesiliikenteen kehittämisedellytyksistä huolehditaan luotsaus mukaan lukien muun muassa matkailun edistämiseksi ja bioenergian saatavuuden tehostamiseksi. Saaristoliikenteen palvelutaso turvataan.
  Lentoliikenteen turvaaminen on perusteltua, kun kyseessä on esimerkiksi elinkeinoelämän ja kansainvälisen vientiteollisuuden toimintaedellytykset.
  Hallitus selvittää ajoneuvojen katsastusta koskevan lainsäädännön siten, että alan kilpailu lisääntyy kuluttajansuoja, turvallisuus, katsastushinnat ja valvonta huomioiden.
  Viimeisin muokkaaja Mikko Laaksonen; 17.06.2011 kello 19:43.

 4. #49
  Tunnistettu jäsen 339-DF avatar
  Liittynyt
  08.08.2005
  Viestejä
  6823

  oletus Vs: Uuden hallituksen liikennepolitiikka?

  Tästä pitäisi vielä saada suomennettu versio. Mutta sikäli kun ymmärrän: Tampereen ratikkaa ei mainita nimeltä, toisin kuin muutaman muun hankkeen kohdalla tehdään. Kuitenkin hallitusohjelmassa mainitaan päästöjä vähentävät hankkeet, suurten liikennemäärien palveleminen, maakunnallinen merkittävyys ja kaupunkiseutujen lähiraideliikenne. Kaikki nämä voivat minusta viitata Treen ratikkaan.

  Uskaltaako tästä vetää sellaisen johtopäätöksen, että valtio maksaisi osan Treen ratikan investoinnista?
  "Puolet asunnosta on oltava kylpyhuonetta siltä varalta, että sinne tulee joskus joku invalidi suihkuun."
  – Minna Lindgren: Kuolema Ehtoolehdossa

 5. #50
  Tunnistettu jäsen
  Liittynyt
  28.06.2005
  Viestejä
  2789

  oletus Vs: Uuden hallituksen liikennepolitiikka?

  339-DF: Kirjaus "Edistetään kaupunkiseutujen lähiraideliikenteen kehittämistä." tarkoittaa nimenomaan sitä, että Tampereen ja Turun raitiotien ja paikallisjunien toteutus etenee, huomaa monikko. Varsinaiset ratkaisut tehdään liikennepoliittisessa selonteossa. Joukkoliikenteen osalta tämä on ihan täysi jättipotti, tätä parempaa ei olisi voitu nyt saadakaan.

  Vasemmistoliitto saa liikenneministerin salkun, joka lupaa myös hyvää Tampereen ja Turun raideliikennehankkeille, Vasemmistoliittohan on tukenut niitä Vihreiden ohella selkeimmin.

 6. #51
  Tunnistettu jäsen 339-DF avatar
  Liittynyt
  08.08.2005
  Viestejä
  6823

  oletus Vs: Uuden hallituksen liikennepolitiikka?

  Siinä tapauksessa tämä meni paremmin kuin saatoin kuvitellakaan! Hieno juttu. Toivotaan, että liikennepoliittisessa selonteossa Turun ja Tampereen raitiotiet mainitaan sitten jo ihan nimeltäkin.
  "Puolet asunnosta on oltava kylpyhuonetta siltä varalta, että sinne tulee joskus joku invalidi suihkuun."
  – Minna Lindgren: Kuolema Ehtoolehdossa

 7. #52
  JE
  JE ei ole kirjautuneena

  Liittynyt
  29.06.2005
  Viestejä
  1220

  oletus Vs: Uuden hallituksen liikennepolitiikka?

  Liikennepoliittinen osuus hallitusohjelmasta on todella erinomainen. Olen enemmän kuin tyytyväinen.
  terveisin
  JE

 8. #53
  Tunnistettu jäsen
  Liittynyt
  28.06.2005
  Viestejä
  2789

  oletus Vs: Uuden hallituksen liikennepolitiikka?

  Tässä maankäytön osalta aivan keskeistä asiaa liittyen joukkoliikenteeseen. Eli: kaupungit suunnitellaan perustumaan joukkoliikenteeseen. MAL=Maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus. Viimeinen kohta tarkoittaa esim. raitiotien ja maankäytön samanaikaista toteuttamista.

  Lainaus Alunperin kirjoittanut Hallitusohjelma
  Maankäytön suunnittelussa korostetaan tiiviitä ja joukkoliikenteeseen perustuvia taajamia, työssäkäyntialueita, energiatehokkuutta, päästövaikutuksia sekä ekologisten verkostojen huomioon ottamista. Ohjataan uudisrakentamista olemassa olevien palveluiden ja yhdyskuntarakenteen piiriin. Luodaan kestävällä tavalla edellytyksiä tonttikohtaiselle täydennys- ja lisärakentamiselle. Tarkistetaan asemakaava-alueen ulkopuolisten alueiden kaavoituksen ja rakentamisen ohjauksen periaatteita erityisesti kaupunki- ja kasvuseuduilla. Selvitetään taloudelliset ohjauskeinot yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi. (...)
  Jatketaan valtion ja kuntien välisiä aiesopimuksia (MAL) ja laajennetaan niiden käyttöä kasvukeskuksissa. Kehitetään aiesopimusmenettelyjä sitovammiksi. Osana valtion infrastruktuurihankkeiden toteuttamista edellytetään näistä hankkeista hyötyvien kuntien ja alueiden asuntotuotannon lisäämistä.

 9. #54
  Tunnistettu jäsen
  Liittynyt
  28.06.2005
  Sijainti
  Helsinki
  Viestejä
  7549

  oletus Vs: Uuden hallituksen liikennepolitiikka?

  Tämä on paljon parempaa kuin odotin. Epäilemättä tästä saa kiittää vihreitä, enkä halua edes kuvitella, minkälaista tekstiä olisi tullut tästä porukasta ilman heitä.

  Mutta siellä on kuitenkin yksi lausuma, joka voi mitätöidä kaiken muun. Pisara on vaihtoehto kaikelle muulle valtion joukkoliikennerahoitukselle, ja lausumassa näkyy vahva lobbareiden voima. YVA ja haneksuunnitelma on valmisteltu minun mielestäni SOVA-lain ja Ratalain vastaisesti ilman todellisten vaihtoehtojen tutkimista. Ja kuitenkin tässä päätetään, että ryhdytään vain viemään eteenpäin.

  Vaikka nyt mainitaan Pisaran suunnittelu ja tällä hallituskaudella ei tehtäisi päätöksiä rakentamisen aloittamisesta, rakentaminen ajoittuu kuitenkin samaan ajankohtaan, jolloin valtion tulisi rahoittaa mm. Tampereen ja Turun ratikoita ja paikallisjunaliikennettä, jos valtio niin haluaa. Pisara on kuin käenpoikanen, siinä on pilkku eri paikassa kuin kaikella muulla. Joten jos siihen lähdetään, kaikki muu jää tekemättä.

  Olen iloinen siitä, jos Arhinmäestä tulee liikenneministeri. Uskon hänellä olevan selkärankaa lobbareita vastaan ja pysymisessä kansalaisten edun puolella. Muutamat Vasemmistoliiton kannanotot VR-Yhtymänkin asemasta ovat olleet ratkaisevasti parempia kuin SDP:llä.

  Antero

  PS: Ihan vain tiedoksi: Hallitusohjelmaluonnos löytyy mm. täältä.

 10. #55

  Liittynyt
  20.07.2005
  Sijainti
  Pori
  Viestejä
  1310

  oletus Vs: Uuden hallituksen liikennepolitiikka?

  Mainittu liikennepoliittinen selonteko käytännössä kait ratkaisee mita todella tullaan tekemään. Mutta jo ohjelmassa mainitaan yksi konkreettinen toimepide, jota minä pidä isona edistysaskeleena, vaikka se ei maksakaan juuri mitään. Tulossa on valtakunnallinen joukkoliikennelippu Saksan tapaan: kerralla voi ostaa lipun, joka pitää sisällään kaukoliikennematkan lisäksi myös paikallisliikennelipun määränpäässä. Siis jos oikein ymmärsin. Tämä on periaatteellisesti iso ratkaisu ja siirtää koko joukkoliikenteen kerralla uuteen aikakauteen, kun luonnollisena seurauksena on yhteinen lippu rautateille ja linja-autoihin ja ylipäätään joukkoliikenteen hahmottaminen kokonaisuutena.
  Ville

 11. #56

  Liittynyt
  26.09.2006
  Sijainti
  Helsinki, Punavuori
  Viestejä
  3727

  oletus Vs: Uuden hallituksen liikennepolitiikka?

  Lainaus Alunperin kirjoittanut Antero Alku Näytä viesti
  Olen iloinen siitä, jos Arhinmäestä tulee liikenneministeri. Uskon hänellä olevan selkärankaa lobbareita vastaan ja pysymisessä kansalaisten edun puolella. Muutamat Vasemmistoliiton kannanotot VR-Yhtymänkin asemasta ovat olleet ratkaisevasti parempia kuin SDP:llä.
  Minustakin on oikein hyvä, että liikenneministeriksi näyttää tulevan kaupunkijoukkoliikenteen käyttäjä. Hallitusohjelman mukaan suurimmat uudet hankkeet ovat Pisara ja Helsingin ratapihan remontti. Jos niistä tulee päätös tämän hallituksen aikana, päätös tehtäneen vuonna 2014.

 12. #57
  Moderaattori
  Liittynyt
  24.06.2005
  Sijainti
  Helsinki
  Viestejä
  6063

  oletus Vs: Uuden hallituksen liikennepolitiikka?

  Lainaus Alunperin kirjoittanut Ville O. Turunen Näytä viesti
  Mutta jo ohjelmassa mainitaan yksi konkreettinen toimepide, jota minä pidä isona edistysaskeleena, vaikka se ei maksakaan juuri mitään. Tulossa on valtakunnallinen joukkoliikennelippu Saksan tapaan
  Hallitusohjelman mukaan otetaan käyttöön valtakunnallinen joukkoliikenteen lippujärjestelmä, jossa yhdellä matkakortilla voi matkustaa kaikissa joukkoliikennevälineissä. Sen toteutuskustannus on miljardiluokassa, kun kaikki Suomen matkakorttijärjestelmät pitää vaihtaa yhteensopiviksi ja vielä ottaa matkakorttijärjestelmä käyttöön sellaisissa joukkoliikennevälineissä, missä sitä ei ole. Lisäksi käyttökustannukset ovat huomattavat. Epäilen vahvasti, löytyykö siihen loppujen lopuksi kuitenkaan rahaa.

 13. #58

  Liittynyt
  20.07.2005
  Sijainti
  Pori
  Viestejä
  1310

  oletus Vs: Uuden hallituksen liikennepolitiikka?

  Jaa, eli tämäkin pitää tehdä kalleimmalla mahdollisella tavalla. Eikö liikkeelle voisi lähteä ihan paperisesta yleislipusta, jonka voisi ostaa mistä vaan taikka tulostaa itse netistä.
  Ville

 14. #59

  Liittynyt
  26.07.2005
  Sijainti
  Espoo
  Viestejä
  796

  oletus Vs: Uuden hallituksen liikennepolitiikka?

  Kiva kuulla, että olette tyytyväisiä. Uskon myös, että tässä on parannusta edellisiin hallituksiin verrattuna. Matkustajajunaliikenteen monopolin purkamiseksi ei kuitenkaan mitään selvää kannanottoa saatu. Saatiin vain lausahdus, jonka jokainen voi tulkita haluamallaan tavalla.

  Lainaus Alunperin kirjoittanut kuukanko Näytä viesti
  kaikki Suomen matkakorttijärjestelmät pitää vaihtaa yhteensopiviksi
  Ja muuten ei ole mitään vaihtohankkeita meneillään? Kaikki ovat tyytyväisiä nykyisiin kortteihyin eikä niitä muuten vaihdettaisi?
  Blogi yleisistä saunoista: http://www.saunakulttuuri.com

 15. #60

  Liittynyt
  26.09.2006
  Sijainti
  Helsinki, Punavuori
  Viestejä
  3727

  oletus Vs: Uuden hallituksen liikennepolitiikka?

  Ei tuo yhteinen lippujärjestelmä niin paljoa maksa kun siihen siirrytään pikkuhiljaa. Ylläpito voi tulla jopa halvemmaksi kun kaikki softa on samanlaista. Toki siirtymään menee aikaa, mutta suunta on oikea.

Vastaavia viestiketjuja

 1. Seuraavan hallituksen liikenneinvestoinnit
  kirjoittanut I-Tuovinen foorumissa Muuta joukkoliikenteestä
  Vastauksia: 5
  Viimeisin viesti: 08.01.2011, 09:18
 2. HSL: Tatu Rauhamäestä HSL:n hallituksen puheenjohtaja
  kirjoittanut RSS foorumissa Joukkoliikenneuutiset
  Vastauksia: 0
  Viimeisin viesti: 26.01.2010, 12:10
 3. Liikennepolitiikka Espoossa vs. Helsingissä
  kirjoittanut Jouni Seilonen foorumissa Offtopic
  Vastauksia: 31
  Viimeisin viesti: 29.12.2008, 11:28
 4. SuLi: Hallituksen on lisättävä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta
  kirjoittanut Mikko Laaksonen foorumissa Muuta joukkoliikenteestä
  Vastauksia: 13
  Viimeisin viesti: 13.11.2007, 13:13
 5. Tampere-Pirkkalan halpaterminaali, liikennepolitiikka ja aluepolitiikka
  kirjoittanut janihyvarinen foorumissa Offtopic
  Vastauksia: 37
  Viimeisin viesti: 30.01.2007, 17:23

Lähettämissäännöt

 • Et voi aloittaa uusia viestiketjuja
 • Et voi vastata viesteihin
 • Et voi lähettää liitetiedostoja
 • Et voi muokata viestejäsi
 •