Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut
"Linja-autoliikenteen rahoituksen uudistaminen" - työryhmän mietinnön
(tiedote ja latauslinkki alla).

Mietinnön ydin on siinä, että työryhmä suosittelee pääosin paikallisliikenteeseen "konsessiomallia" eli kilpailutusmallia, jossa liikennöitsijän vastuu on YTV:n ja Turun mallia väljempi. Esimerkiksi liikennöitsijä voisi vastata lippujärjestelmästä tai toimia linjaston ja aikataulujen suunnittelijana.

Mietinnössä esitetään myös, että liikenne suunnitellaan nykyisistä liikenneluparajoista ja kuntarajoista riippumatta alueellisina kokonaisuuksina, jotka suunnittelisi yksi toimivaltainen viranomainen - joko keskuskaupunki tai yhteinen seudullinen toimielin.

Helsingin, Tampereen ja Turun osalta työryhmä esittää, että valtio osallistuu pääkaupunkiseudun sekä Tampereen ja Turun seudun joukkoliikenteen edistämiseen kehittämällä joukkoliikenteen infrastruktuuria ja avustamalla näitä seutuja kehittämishankkeissa, joissa joukkoliikenteen palvelutasoa nostetaan merkittävästi. (Tällaisia voinevat olla lähinnä raideliikenne, tehokkaiden etuuksien muodostamat ns. laatukäytävät sekä matkakeskukset).

Mielestäni ehdotus antaa erittäin hyvän pohjan jatkokehitykselle. Toivon "konsessiomallin" myös kelpaavan liikennöitsijöille.

Ehdotus kaipaa kuitenkin myös täydennystä: joukkoliikenneviranomaiset on määriteltävä laissa, ja niiden on saatava kilpailuttaa myös paikallisjunaliikenne.

Mutta kerrankin ollaan oikealla tiellä!

Lainaus Alunperin kirjoittanut LVM:n tiedote 27.4

Kaupunkiseutujen bussiliikenteen järjestämistapa ja suunnittelu kaipaavat uudistamista

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä ehdottaa, että kaupunkiseutujen bussiliikenne suunniteltaisiin nykyistä laajempina kokonaisuuksina. Nykyjärjestelmän ongelmana on suunnittelun hajanaisuus ja rahoitusvastuun jakautuminen eri tahoille.

Keskeistä ehdotuksessa on, että alueelliset viranomaiset määrittelisivät yhtenäisesti bussiliikenteen palvelutason ja päättäisivät lippujen hinnat. Bussiyritysten tehtävä olisi suunnitella, kuinka palvelut tuotetaan. Bussiliikenne rahoitettaisiin osittain lipputuloilla ja osittain julkisin varoin.

Linja-autoliikenteen rahoituksen uudistamista pohtineen työryhmän mietintö julkistettiin 27. huhtikuuta.

Työryhmän mukaan bussiliikennettä tulee tarkastella neljänä erityyppisenä kokonaisuutena: suuret kaupungit, pienet ja keskisuuret kaupungit, maaseutu ja pikavuorot.

Työryhmän esittämä suunnittelu- ja rahoitusmalli tehostaa liikenteen hoitamista. Mallissa esimerkiksi yhteiskunnan korvaamien matkojen yhdistely sulautettaisiin julkiseen liikenteeseen nykyistä paremmin. Tämä parantaisi palveluja ja toisi säästöjä.

Ehdotettua niin sanottua konsessiomallia voidaan käyttää erilaisina sovelluksina erityisesti pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa sekä maaseutuliikenteessä.

Työryhmä esittääkin, että ministeriö ryhtyisi yhdessä eri osapuolten kanssa valmistelemaan yksityiskohtaisempia vaihtoehtoja eri alueiden suunnittelu-, järjestämis- ja rahoitusmalleiksi. Samalla sovittaisiin kuntien ja valtion välisistä rahoitusperiaatteista.

Suurissa kaupungeissa (pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere) liikenteen suunnittelusta, palveluista ja lippujen hinnoista päättää ostaja eli YTV ja kaupungit. Ostaja saa myös lipputulot ja ottaa näin itselleen taloudellisen riskin.

Työryhmä ei esitä suurten kaupunkien tilaaja-tuottaja -malliin muutoksia. Sen sijaan valtion tulisi tukea sellaisia kehittämishankkeita, joilla pyritään nostamaan merkittävästi joukkoliikenteen palvelutasoa.

Pikavuoroliikenne on yritysten omaa liiketoimintaa. Sen suunnitteluun ja rahoitukseen ei työryhmä puuttunut.

Työryhmä ei ollut mietinnössään täysin yksimielinen. Valtiovarainministeriön edustaja jätti eriävän mielipiteen, jossa todetaan, että valtion tulisi osallistua vain sellaisen bussiliikenteen rahoittamiseen, jota myös kunnat rahoittavat.

Lisätietoja

rakennusneuvos Juhani Tervala
yli-insinööri Marcus Merin
Latauslinkki:


Linja-autoliikenteen rahoituksen uudistaminen. Työryhmän mietintö. LVM:n julkaisuja 24/2006 PDF