Volvo B11R 9700H (JIT-531)

23.09.2014, Ruoholahti, Helsinki