Karosa B961.1970 (3AJ 2851) vm. 2002

23.07.2015, Palmovka, Praha, Tshekki