VDL Citea XLE-145 (IMR-674)

25.08.2016, Tapiola, Espoo