Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteen lippu- ja tariffijärjestelmä 6.6.2016 alkaen

Liittynyt
7 Marraskuu 2013
Viestit
65
Tampereen seudun uudesta tariffijärestelmästäon valmistunut esitys, joka näkyy tulevan joukkoliikennelautakuntaan juuri ennen vappua. Esitetty malli perustuu vyöhykkeisiin, lippu sisältää vhintään 2 vyöhykettä. Ikärajat muutetaan Waltti-järjestelmän mukaisiksi.

http://ktweb.tampere.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=2&filename=29701153.doc&pykno=41&elin=JOLILA&lis=1&pvm=29%2e4%2e2015%2015%3a00
http://ktweb.tampere.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=0&docid=313333303033343a31&dalid=23.4.2015%2008:57:10:000&extension=pdf


Koska noiden linkkien pysyvyydestä ei ole takeita, kopioin esityslistatekstin tähän:

Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita 22.04.2015:

”Tampereen kaupunkiseudulla toteutettiin joukkoliikenteen järjestämista-van muutos 30.6.2014 alkaen Pirkkalan, Lempäälän, Vesilahden, Kangasalan ja Nokian joukkoliikennepalveluihin. Siirtymäajan sopimukset korvaa-vat palvelut toteutettiin yhteen sovittaen Tampereen linjaston kanssa. Tariffijärjestelmään tehtiin seutuvyöhykkeet alueille, joihin joukkoliikennelautakunnan järjestämä liikenne ulottui.

Kesällä 2016 Ylöjärven ja Oriveden suuntien liikenteiden ns. siirtymäajan sopimukset loppuvat ja liikenne siirtyy joukkoliikennelautakunnan järjestämisvastuulle. Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista toteuttaa koko kaupunkiseudulle yhtenäinen lippu- ja tariffijärjestelmä.

Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne teki syksyllä 2012 selvityksen Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteen tulevaisuuden tariffi- ja lippujärjestelmävaihtoehdoista. Selvitystyössä tutkittiin lippujen hinnoitteluperiaatteena tasataksaa ja taksavyöhykkeitä, jotka perustuvat kuntarajoihin tai yhdyskuntarakenteen muodostamiin toiminnallisiin alueisiin.

Joukkoliikenteen houkuttelevuuden ja lipputulokertymän kannalta par-haimmaksi vaihtoehdoksi osoittautui yhdyskuntarakenteeseen perustuva vyöhykemalli, joka soveltuu hallinnollisia kuntarajoja paremmin taksajärjestelmän hinnoitteluperusteeksi. Vyöhykejärjestelmä muodostuu kuudesta kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteeseen perustuvasta etäisyysperustei-sesta maksuvyöhykkeestä. Taksavyöhykkeet muodostavat matkustajan kannalta oikeudenmukaisen ja selväpiirteisen taksajärjestelmän, jossa matkan pituudella ja lipun hinnalla on yhteys. Valitussa vyöhykemallissa lippu sisältää aina vähintään kahden vyöhykkeen matkustusoikeuden. Tällöin vyöhykerajojen merkitys ei ole yhtä suuri kuin yhden vyöhykkeen mallissa, sillä vyöhykerajojen lähellä sijaitsevissa kohteissa kaikkiin matkus-tussuuntiin on samansuuruinen tariffi.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti 5.12.2012 suosittaa jatkosuunnittelun pohjautuvaksi tähän kehämalliin ja sopijakunnat ovat lausunnoissaan vuonna 2013 puoltaneet suositusta.

Loppuvuodesta 2014 käynnistettiin selvitys Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteen vyöhykerajoista ja hinnoittelusta. Työssä tarkennettiin aikaisempia vyöhykerajauksia, lippuvalikoimaa, alennusryhmiä sekä hinnoit-telua. Selvityksessä tutkittiin erilaisia hinnoitteluvaihtoehtoja ja arvioitiin kuntakohtaisesti vaikutukset matkustajamääriin ja lipputuloihin. Selvityk-sessä esitetään suositus valittavaksi lippu- ja tariffijärjestelmäksi 6.6.2016 alkaen. Selvitys on esitetty liitteenä.

Taksajärjestelmän uudistuksessa koko seudulle muodostetaan yhtenevät asiakasryhmät ja lipputyypit. Lippuvalikoima hieman vähenee erityisesti nykyisellä maksuvyöhykkeellä 1. Yhtenäinen lippuvalikoima ja yhtenäiset alennusryhmät helpottavat huomattavasti lipun valintaa, selkeyttävät maksujärjestelmää ja luovat oikeudenmukaisen ja yhdenvertaisen maksujärjestelmän koko toimivaltaisen viranomaisen alueelle.

Hinnoittelun lähtökohtana on ollut normaalihintainen kerta-, arvo- tai kausilippu, josta annetaan alennuksia lapsille, nuorille ja 65 vuotta täyttäneille matkustajille. Lisäksi työssä on määritelty ne matkustajaryhmät, jotka voi-vat kulkea joukkoliikenteessä ilmaiseksi.

Hinnoittelumallit on muodostettu siten, että saman vyöhykemäärän mittainen matka on aina samanhintainen riippumatta siitä, minkä vyöhykkeiden välisestä matkasta on kyse. Näin ollen matka on saman hintainen esimer-kiksi Tampereella A- ja B-vyöhykkeiden välisellä matkalla kuin Ylöjärvellä D- ja E-vyöhykkeiden välillä.

Uuden hinnoittelun johdosta erityisesti kehyskuntien sisäinen matkustaminen muuttuu nykyistä edullisemmaksi ja joustavammaksi. Joukkoliikenteen järjestäjän kannalta lippujärjestelmä yksinkertaistuu ja siitä viestintä ja markkinointi helpottuvat.

Koko seudulla käyttöönotettavat ikäryhmät ovat yhteensopivat valtakunnallisen Waltti-järjestelmän kanssa. Ikäryhmät ovat:
- Lapset (7–16-vuotiaat)
- Nuoret (17–24-vuotiaat)
- Opiskelijat (24–29-vuotiaat, seudulla asuvat päätoimiset opiskelijat)
- Aikuiset (25 vuotta täyttäneet)
- Seniorit (65 vuotta täyttäneet, kotipaikasta riippumatta)

Merkittävimmät muutokset ikärajoissa ovat lasten ikärajan nostaminen nykyisestä 11-vuotiaasta 16-vuotiaaseen koko kaupunkiseudulla ja nuorten ikäryhmän käyttöönotto Tampereen ja Pirkkalan lisäksi koko toimivalta-alueella. Myös 65 vuotta täyttäneiden keskipäivän alennus toteutetaan koko seudulla.

Selvityksessä esitetään suositusvaihtoehto taksamalliksi. Suositusvaihtoehto alentaa lippujen keskihintaa edellä mainittujen ikäryhmämuutosten lisäksi erityisesti C-F vyöhykkeillä ja lisää siellä matkustusta tavoitteiden mukaisesti 10-20 prosenttia. Matkan pituuden huomioonottava hinnoittelu nostaa matkustuksen hintaa nykyisestä erityisesti Tampereella Sorilan pohjoispuolella Teiskossa, jossa nykyinen edullinen tasataksa korvautuu jatkossa usein 3-5 vyöhykkeen lipuilla.

Kokonaisuutena lipputulot hieman kasvavat nykyisestä. Lipputulojen kasvu kohdistuu Tampereelle sekä Pirkkalaan ja johtuu 2 vyöhykettä sisältävän kerta- ja arvolipun nykytilannetta korkeammasta hinnasta. Käytännössä kyseinen hinnankorotus on tarkoituksenmukaista toteuttaa normaalien vuotuisten taksankorotusten kautta niin, että kyseiset suositusvaihtoehdon hinnat toteutuvat arviolta vuonna 2017.

Muiden sopijakuntien osalta suositusvaihtoehdon mukainen hinnoittelu vähentäisi kuntakohtaisia lipputuloja 20.000 – 90.000 euroa vuositasolla kunnasta riippuen. Uusi hinnoittelumalli sisältää merkittäviä taksa-alennuksia lapsille ja nuorille. Nämä merkitsevät kunnille säästöjä perusopetuslain mukaisissa koulukuljetuksissa. Mikäli näihin kuljetuksiin sovelletaan jatkossakin kuitenkin nykyisiä hintoja, niin suositusvaihtoehdon mukainen hinnoittelumalli lisää joukkoliikenteen tukitarvetta Nokialla, Orivedelle ja Vesilahdella noin 10.000 – 30.000 euroa vuodessa. Muissa kunnissa nykyistä tukitasoa ei ole tarpeen muuttaa hinnoittelusta johtuen. Joukkoliikenteellä tehtävien ja kunnan kustannusvastuulle kuuluvien koulumatkojen hinnoittelusta ja kuntien sisäisistä laskutuksista on tarpeen sopia yksityiskohtaisemmin talousarviovalmistelun yhteydessä.

Joukkoliikenteen tukitarve määräytyy hinnoittelun lisäksi palvelutarjonnan määrästä ja sen kustannuskehityksestä. Hinnoittelumallin vaikutus vuoden 2016 talousarvioon on tarkoituksenmukaista tarkastella normaalin talousarvion valmisteluprosessin yhteydessä syksyllä 2015.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää toimivalta-alueellaan joukkoliikenteen taksoista. Kesällä 2016 käyttöönotettava koko seudun kattava vyöhykejärjestelmä on merkittävä joukkoliikenteen kehittämistoimenpide ja samalla merkittävä muutos nykyiseen taksajärjestelmään. Asiakokonaisuudesta on tarkoituksenmukaista pyytää lausunto kaikilta sopijakunnilta.”

Päätösehdotus. Joukkoliikennepäällikkö Periviita:

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päättää,

että liitteenä olevan selvityksen mukainen esitys lippu- ja tariffijärjestelmäksi 6.6.2016 alkaen hyväksytään periaatteiltaan maksujärjestelmän teknisen määrittelyn lähtökohdaksi ja

että ennen päätöstä vyöhykerajojen sijainnista, lipputyypeistä ja asiakasryhmistä sekä hinnoitteluperiaatteista pyydetään kaikilta sopijakuntien kaupungin- ja kunnanhallituksilta lausunnot liitteen suosituksesta kaupunkiseudun joukkoliikenteen asiakashinnoitteluperiaatteiksi 6.6.2016 alkaen.
 
Tarkemmin luin tuota selvitystä, mihin oli Jolin sivuilla linkki, niin siinä esitetään 90/180 vrk:n kausilippujen sekä työmatkalippujen (50 matkaa / 30 vrk) poistamista valikoimista. Jäljelle kausilipuista siis jäisivät 30 vrk ja 360 vrk liput. Kausilippujen osalta poistoa perustellaan niiden pienellä markkinaosuudella. Oma tuntumani on, että eivät nuo nyt niin harvinaisia ole, varsinkaan tuo 90 vrk:n lippu. 180 lienee jäänyt vähän tarpeettomaksi tuon 360 lipun jälkeen. Ymmärrän, että lippujärjestelmää pitää virtaviivaistaa, mutta onko tuokaan noin rajulla kädellä tarpeen? 90 vrk:n lipulla on varmasti kohderyhmänsä.

Noin ylipäänsä ihan järkevään suuntaan menevä hinnoittelu, jos vertaa nykytilaan.
 
Järkevältähän tämä kuulostaa, ja suunta on täysin oikea. Itselleni pisti silmään kertalippujen hinnat: korotus 2,6 eurosta suoraan kolmeen euroon on iso piikki hintakehityksessä, samoin lasten lipun 1 € -> 1,5 € eli 50 % nousu. Muutenkin hinnat vaikuttivat aika korkeilta nykymalliin verrattuna.

Säilyttäisin itsekin 90 vrk lipun.
 
Onpa jäykkä järjestelmä, jos vain nuo ovat vaihtoehdot.

HSL:n systeemi on mielestäni hyvä, kausilipun voi hankkia 14-365 päiväksi. Jos vaikka loma alkaa kesäkuussa puolessa välissä, ostaa sopivan määrän päiviä lippuunsa. Itsestäänselvää nykyaikaa.

Toinen mistä marisen, on Tampereen päivälippujen (turistilippu) myynti. Miksei niitä voi ostaa linja-autosta kuten Turussa tai Hesassa? Jos kaverini menee Helsingistä Hervantaan kylään ja haluaa ko. lipun, hänen pitää matkustaa keskustaan joko Frenckelliin, aseman R-kioskiin tai Keskustorin Juvenekseen. Myyntipaikkoja voi olla muitakin, mutta olennainen ei muuksi muutu: miksi niitä ei saa kuljettajalta? Mitä on ajatellut tällaisen systeemin pystyttäjä?
Olisi kiva sukeltaa kaverin päähän, että edes hiukan ymmärtäisi..
 
Järkevältähän tämä kuulostaa, ja suunta on täysin oikea. Itselleni pisti silmään kertalippujen hinnat: korotus 2,6 eurosta suoraan kolmeen euroon on iso piikki hintakehityksessä, samoin lasten lipun 1 € -> 1,5 € eli 50 % nousu. Muutenkin hinnat vaikuttivat aika korkeilta nykymalliin verrattuna.

Säilyttäisin itsekin 90 vrk lipun.

Facebook-sivun kommenteissa oli mainittu, että nuo hinnat ovat lähinnä suuntaa-antavia arvioita vuodelle 2017, eli ei todellakaan mitään lukkoonlyötyjä. Alkuun lähdetään ilmeisesti nykyisellä hintatasolla.
 
"Tulevaisuudessa matkustaja voi tehdä vyöhykevalinnat itse rahastuslait- teilla, mutta se edellyttää vielä laitteiden kehittymistä."

Taitaa TJ odotella, mitä HSL:n lippu-uudistusfarssista tulee, ja tekee sitten itse jatkotoimenpiteen uudistuksen suhteen. :lol:
 
"Tulevaisuudessa matkustaja voi tehdä vyöhykevalinnat itse rahastuslaitteilla, mutta se edellyttää vielä laitteiden kehittymistä."

Taitaa TJ odotella, mitä HSL:n lippu-uudistusfarssista tulee, ja tekee sitten itse jatkotoimenpiteen uudistuksen suhteen. :lol:

Tämäkin on jo edistystä. Pääasia, että kortilla ylipäänsä voi maksaa erilaisia matkoja, eikä tarvi kanniskella erikseen 2 ja 3 vyöhykkeen korttia mukanaan. Nykyään esim. Kangasalle mennessä vaihtoehtoina on joko kuukausikortti tai maksaa kuljettajalle käteisellä 5€.

Itse olen ilahtunut myös siitä, että 12-16-vuotiaiden kuukausilippu halpenee 33,5€ -> 25€. Osin toki siksi, että hyödyn siitä itse aika lailla, mutta muutenkin. Samaten nuorisolipun sitominen ikään eikä opiskelupaikkaa on mielestäni hyvä juttu.
 
Yhtä valehtelua ym. pelleilyä Tampereen toiminta on ollut aiemminkin Teiskon suuntaan, joten tasataksan säilymisen mahdollisuus lienee häviävän pieni.
 
Jos Teiskon perukoilta on 40-50 km kaupunkiin, on mielestäni aivan oikein ettei sinne sovelleta kanta-Tampereen taksaa. Vyöhykkeet jotka nojaavat etäisyyteen Tampereen keskustasta ovat oikea tapa hinnoitella kyyti.

Esimerkiksi HSL lanseeraa uuden lippusysteemin 2016. Tuolloin Espoon Tapiolasta (7 km Helsingin asemalle) taksa Hkiin on halvempi kuin Helsingin Puistolasta (16 km Hgin asemalle).

Kuntien palvelut ja asukkaat menevät jatkossa muutoinkin ristiin, joten pelkkään kuntalaisuuteen vetoaminen jonkun syrjäperän erityisaseman puolustamiseksi ei ole tätä päivää. Onneksi.
 
Esimerkiksi HSL lanseeraa uuden lippusysteemin 2016. Tuolloin Espoon Tapiolasta (7 km Helsingin asemalle) taksa Hkiin on halvempi kuin Helsingin Puistolasta (16 km Hgin asemalle).

Tapiola ja Puistola ovat molemmat samalla B-vyöhykkeellä, joten matkat niiltä maksavat uudessa taksajärjestelmässä saman verran.
 
Totta, pahoittelen virhettäni.

Ehkä Sipoo on parempi verrokki Teiskolle.

Enkä siis tarkoita, että kaikkea tarvitsisi sellaisenaan apinoida muilta. Asoissa on puolensa ja puolensa.
 
Kaikkein paras olisi tasataksa koko seudulle, samoin kuin Föli-liikenteessä. Kun oikeasti on niin, että Tampereen naapurikuntien liikenteen volyymi on pikaisena veikkauksena ehkä noin 10-15% siitä, mitä Tampereen sisäisessä liikenteessä, joten vaikutus kustannuksiin olisi vain vähäinen - etenkin jos sen myötä tulisi niitä uusia asiakkaitakin. Eikä tarttis kuluttaa aikaa ja resursseja sen miettimiseen, missä on taksarajat ym. Maksujärjestelmä olisi yksinkertainen ja selkeä.
 
Samaa mieltä Epun kanssa.

Ongelma vain on kuka seudullisen tasatariffin maksaa. Esimerkiksi Nokian talous on aivan kuralla, ja kunta irtisanoo väkeään.

Aika todennäköistä on, että Nokia joutuu lähivuosina supistamaan (rahallisia) panoksiaan joukkoliikenteeseen. Jotka ei siis ole nytkään suuria, tiedän.

Mutta kun maan hallitus tasapainottaa valtion taloutta, kuntien rahoitusta leikataan miljardilla. Lakisääteisiä tehtäviä karsitaan kunnilta, ja joukkoliikenne on tulilinjalla koska yleisen joukkoliikenteen järjestäminen ei ole nykyisin edes lakisääteinen tehtävä.
 
Takaisin
Ylös